1. Inschrijving Cursussen

1.1 Door het inschrijven via internet, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.2 De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.

1.3 Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) verplicht tot betaling.

1.4 Door het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.

1.5 De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

1.6 Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog rekeningen van u bij Tim Koldenhof Producties openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.

1.7 Uw inschrijving geldt tot wederopzegging. Voor het volgende seizoen hoeft niet opnieuw worden ingeschreven.

 

 1. Annulering (de cursist is nog niet gestart)

2.1 Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar administratie@timkoldenhof.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze per e-mail is bevestigd door Tim Koldenhof Producties.

2.2 Bij inschrijving voor een les kan er tot 10 dagen voor aanvang van de eerste les schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.

2.3 Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het lesgeld te betalen.

 

 1. Opzeggen (de cursist is gestart met de lessen)

3.1 Tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk. Je dient de opzegging zelf door te geven via administratie@timkoldenhof.nl  Er geldt een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Per 1e van de maand.
3.2 Het on-hold zetten van je abonnement is alleen mogelijk bij blessure, langdurige ziekte of zwangerschap.

 

 1. Restitutie

4.1 Bij verhindering of ziekte van de docent zal Joji School of Arts altijd zoeken naar een waardige vervanger om de les door te laten gaan. Wanneer dit niet mogelijk is zullen de leerlingen er van op de hoogte worden gesteld dat de les uitvalt of wanneer deze zal worden ingehaald.

4.2 Wij behouden het recht om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zonder verrekening van de contributie.

4.3 Verhindering van de leerling geeft géén recht op restitutie, deze lessen kunnen niet worden ingehaald.

 

 1. Betalingen

5.1 Het volledige maandbedrag dient voor de eerste van elke maand te zijn overgemaakt. Er wordt vooraf, ronde de 25e, geïncasseerd.

5.2 Wijze van betalen: in de e-mail die u ontvangt na inschrijving staat beschreven hoe de betaling verloopt.

5.3 Het seizoen loopt van maandag 22 augustus 2022 t/m zondag 9 juli 2023. De lessen lopen gelijk aan de (basis)school vakanties. Er worden geen lessen gegeven in de vakanties en op nationale feestdagen. De contributie wordt 11 maanden geïncasseerd.

Het lesgeld staat vermeld bij elke les op de website. Dit maandelijkse tarief is gebaseerd op een gelijke gespreide betaling van de jaarlijkse contributie over 11 betalingstermijnen.

 

Betalingswijze:

 1. U kunt het gehele bedrag per lesjaar betalen.
 2. U kunt het bedrag per automatische incasso, per maand vooraf betalen.
 3. U kunt een betalingsafspraak met Tim Koldenhof Producties overeenkomen. Let wel op; ook als u in termijnen betaald, blijft u uiteindelijk het gehele bedrag verschuldigd.
 4. U kunt het bedrag samen met Stichting Leergeld betalen.

 

5.4 Tim Koldenhof Producties zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:

 • Sturen van een herinnering.
 • Sturen van een tweede herinnering (inclusief € 15,00 administratieve kosten).
 • Inschakelen incassobureau.

5.5 Wanneer een leerling zich voor het eerst inschrijft voor een leerling geldt dat er bij de eerste betaling € 15,00 euro administratiekosten worden verrekend.

5.6 Additionele kosten: Het maandelijks contributiebedrag is gebaseerd op de wekelijkse lessen. U dient er rekening mee te houden dat er bij (kerst)presentaties en eindshows toegangsprijzen worden gehanteerd. Deze kosten kunnen fluctueren en zijn onder meer afhankelijk van de locatie. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

 

 1. Algemeen

6.1 Tim Koldenhof Producties behoudt zich het recht voor een les te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

6.2 Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via de e-mail administratie@timkoldenhof.nn of via de app.

6.3 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk afgelast.

6.4 Tim Koldenhof Producties is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen. Tim Koldenhof Producties is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een leerling aan de repetitie- en of presentatieruimte.

6.5 In de regel geldt dat tijdens vrije dagen en in vakanties, welke gelden voor Midden Nederland, geen lessen worden gegeven.

6.6 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een les, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Tim Koldenhof Producties via administratie@timkoldenhof.nl

6.7 Tim Koldenhof Producties heeft het recht de leerling de toegang tot de les te ontzeggen. Bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag.

6.8 De leerling geeft kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tim Koldenhof Producties om zijn/haar naam en beeltenis te gebruiken en (delen van) het beeldmateriaal(herhaald) openbaar te (doen) maken of te verveelvoudigen via welke vorm van media en distributie dan ook, alsmede (delen van) het beeldmateriaal anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord, inclusief promotiedoeleinden, door Tim Koldenhof Producties. Tijdens optredens wordt er zonder toestemming gefotografeerd, tijdens de les(sen) wordt er eerst toestemming gevraagd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom die zijn ontstaan bij de totstandkoming van de voorstelling of anderszins verband houden met de deelname van Ondergetekende, uitsluitend bij Tim Koldenhof Producties.

6.9 Behalve in het geval van opzet en/of grove schuld zijn Tim Koldenhof producties en/of door haar ingeschakelde derden bij de realisering van de kampen niet aansprakelijk voor door Deelnemer eventueel te lijden (materiële en immateriële) schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot lichamelijke, psychologische en/of medische schade, indirecte schade, vertragingsschade, gevolgschade en/of schade wegens gederfde winst, die op enigerlei wijze is of zal ontstaan als gevolg van de kampen. Deelnemer is volledig aansprakelijk door haar aangebrachte schade aan apparatuur en/of decor, of schade aan gebouwen.

6.10 Iedere bepaling uit deze overeenkomst is afscheidbaar en af splitsbaar van de andere bepalingen. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling zal niet, geheel of gedeeltelijk, in de weg staan aan de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling uit deze overeenkomst. In voorkomende gevallen zal Tim Koldenhof Producties een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling van vergelijkbare inhoud en draagwijdte, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

6.11 Het bij ons bekende e-mailadres wordt automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Tim Koldenhof Producties na akkoord gaan van de algemene voorwaarden.

6.12 In uitzonderingsgevallen is er een mogelijkheid tot korting, waarbij wij vooralsnog uitgaan van: 2e les 5% korting, 3e les 7% korting, 4e les 10% korting.

 • Korting wordt gerekend over het totaalbedrag.
 • Geldt niet voor vooropleidingslessen; deze kunnen dan ook niet worden opgeteld bij de reguliere lessen.
 • Korting geldt niet voor cursusreeksen.

6.13 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden Onderwijs en Trainingen

Artikel 1 definities

Tim Koldenhof Producties V.O.F.
Theaterschool en productiehuis.

Opdrachtnemer
Tim Koldenhof Producties V.O.F.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Kalenderdagen

Met kalenderdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de algemene voorwaarden andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden.

2.2 Afwijken van de algemene voorwaarde is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 Is de algemene overeenkomst eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarde toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

2.4 Afspraken die zijn beschreven in de getekende offerte gelden altijd boven de “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 3 aanbiedingen 

3.1 De offerte is geldig tot 14 na offertedatum.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard en als er een tweezijdig ondertekende opdrachtbevestiging bij opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig is. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij  opdrachtnemer berusten.

3.5 De onder 3.4 bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken.

4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen  een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen middels schriftelijke mededeling aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met opdrachtnemer te herzien.

4.5 De offerte en de daarin besproken prijzen en afspraken zijn gebaseerd op de door u voorgestelde diensten.

Artikel 5 betaling

5.1 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze met de inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

5.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst.

5.3 Opdrachtgever voldoet 100% van het offertebedrag binnen 14 dagen na akkoord op de offerte, tenminste 14 dagen na het versturen van de factuur.

5.4 Indien er meer werk nodig is om het resultaat te behalen, zal de door opdrachtnemer na voltooiing van de meer werkzaamheden, en acceptatie daarvan door opdrachtgever, apart factureren. De aard en de omvang van de verrichte meer werkzaamheden worden in de factuur uitdrukkelijk vermeld aan de hand van exacte data, tijd en omschrijving van de meer werkzaamheden.

5.5 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.6 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalenderdagen verschuldigd van 0,7%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.7 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die  opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen  ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt de Opdrachtgever de kosten van gerechtelijke en juridische maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te  verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van  toekomstige termijnen.

5.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.10 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

5.11 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de  buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van EUR 350,00 en onverminderd de BTW.

Artikel 6 annuleringen

6.1 Bij annulering van de uitvoering is opdrachtgever gehouden 30% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. Deze afspraak geldt alleen met betrekking op de corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen waaraan de school zich moet houden.

6.2 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.

 1. a) Bij annulering meer dan 120 kalenderdagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
 2. b) Bij annulering 60 kalenderdagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
 3. c) Bij annulering minder dan 30 kalenderdagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

6.3 Annulering door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering  opdrachtnemer heeft bereikt.

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 uitvoering

Garantie

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde eisen.

7.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

7.3 Het afgesproken totaal aantal uren voor desbetreffende schooljaar is gebaseerd op een afname binnen het desbetreffende schooljaar.

7.4 Tim Koldenhof Producties maakt parallel afspraken met de docenten.

Plaats en tijden werkzaamheden

7.5 De werkzaamheden worden verricht op de in de overeenkomst bepaalde tijd en plaats.

Gebruik van benodigdheden

7.6 Partijen kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer bij het verrichten van de diensten gebruik kan maken van zaken die eigendom zijn van opdrachtgever, en die zaken voor dat doel aan opdrachtnemer in bruikleen geven. Aan deze bruikleen kan opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Contactpersonen

7.7 Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

7.8 Contactpersonen kunnen partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

Uitval door ziekte

7.9 Indien de docent van Tim Koldenhof Producties wegens ziekte verhinderd is op de lesdag komen de lessen te vervallen, mits Tim Koldenhof Producties op de dag zelf geen vervanging kan vinden. Bij het vervallen van de lessen worden ze in overleg ingehaald in het desbetreffende schooljaar.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

8.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht minus de externe ingehuurde kosten dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

8.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet rechtstreeks aansprakelijk, maar zal in de gerezen schadesituatie zijn verantwoordelijkheid nemen voor zover dat redelijkerwijs van opdrachtnemer verlangd kan worden.

8.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

8.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

8.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of  onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen  vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

8.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de  opdracht wordt uitgevoerd.

8.8 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de  volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 9 overmacht

9.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder: extreme weersomstandigheden, ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

9.2 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 11 geschillen

11.1  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten  alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.